YEREL YÖNETİMLERE ORTAK ÇAĞRILARIMIZ

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği olarak Ankara’nın tarım ve gıda sisteminin farklı paydaşlarını temsil eden 81 kişinin görüşlerini ifade eden kolektif çağrı metinleri oluşturulması için kolaylaştırıcılık yaptık. Üreticilere, tüketicilere, tarım ve gıda alanında çalışan topluluk ve kooperatiflere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyen ve araştırmacılara, bakanlıklara ve hükûmete, yerel yönetimlere ve siyasi partilere yönelik ortak çağrılar ortaya çıktı.

Şehrimizde doğa dostu, dayanıklı, adil ve demokratik bir gıda sisteminin oluşması için YEREL YÖNETİMLERE yönelik ortak çağrılarımız şunlardır:

 1. Yetkilerinizi, büyük ölçekli endüstriyel tarım gıda işletmelerinden çok, gıda güvencemizin teminatı olan aile çiftliklerini ve küçük ölçekli üreticileri desteklemek için kullanın.
 2. Küçük üreticilerin ve onlarla birlikte çalışan STK’ların kendilerini ilgilendiren konularda karar süreçlerine katılımlarını güvence altına alın. İl ve ilçe düzeylerinde sivil katılım konseyleri ve çalışma grupları oluşmasını ve var olanların güçlenmesini sağlayın. Bu yapıların yetkili ve sorumlu kişilere daha kolay erişebilmesi ve yapılan çalışmaları izleyebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapın.
 3. Yasal yetki ve sorumluluklarınız arasında olan üretici pazarlarının kurulması için alan tahsisleri yapın. Ürünlerin bu pazarlarda sorunsuz sergilenip satılabilmesi için organizasyon ve güvenlik desteği sağlayın.
 4. Küçük üreticilerin üretici pazarlarına ve diğer satış yerlerine ürünlerini ulaştırabilmesi için gereken lojistik destekleri sağlayın.
 5. Üretici pazarlarında çok paydaşlı katılımcı güvence sistemleri (KGS) oluşması için sorumluluk alın, üretim yeri ve ürün denetimlerinin etkin şekilde yapılmasını sağlayın.
 6. Üretici pazarları dışında, yerel üreticilerin ürünlerinin aracısız (doğrudan) şekilde satılabileceği mekânlar açın, mevcut satış yerlerinde küçük üreticilere kontenjan verin ve ürünleriyle birlikte üreticilerin de görünürlüklerini sağlayın.
 7. Pazaryeri atıklarının ve yerleşim yerlerinin organik atıklarının ayrıştırılması ve bunların kompost yapımında kullanılması için gereken tesisleri oluşturun ve işletin.
 8. Kır-kent ilişkilerini güçlendiren, yerelden gıda teminini destekleyen yapılar ve bu amaçlara yönelik kurgular, görev dağılımları, izleme, denetleme ve destekleme sistemleri geliştirin.
 9. Yerel gıda sistemleri ve gıda güvencesinin önemi konusunda seminerler, toplantılar ve farkındalık artırıcı medya faaliyetleri gerçekleştirin.
 10. Şehirde doğa dostu gıda üretimini çoğaltmak ve mahalle bostanları kurmak için alan tahsisi yapın.
 11. Mevcut uygulama alanlarınızda endüstriyel gıda sistemine uygun çalışmaları sergilemek ve teşvik etmek yerine, sosyal, ekonomik ve ekolojik yönden çok daha az maliyetli ve etkili çözümler sunan küçük ölçekli, polikültüre dayalı, agroekolojik üretim yöntemlerini örnekleyin ve çiftçilere bu konularda uygulamalı eğitimler sunun.
 12. Yerel gıda sistemleri, agroekoloji, gıda güvencesi, onarıcı tarım yöntemleri gibi konularda öğretim kurumlarıyla, akademik birimler ve STK’larla birlikte ortak projeler geliştirin ve uygulayın.
 13. Tarımsal üreticilere yapılan doğrudan destekleri çeşitlendirin ve farklı alanların ihtiyaçlarına uyarlayın. Çiftçilere dağıtılan tohum ve fidelerde hibrit ve/veya yerele uygun olmayan çeşitler yerine, yerel veya standart ve yöre şartlarına uygun olan çeşitlerin seçilmesine özen gösterin.
 14. Ankara kırsalındaki mevcut iyi uygulamaları ilgili kesimlere tanıtmak, Ankara’nın farklı bölgelerindeki küçük ölçekli üreticilerin birbirlerinden öğrenmesini sağlamak ve iyi uygulamalar yapan üreticileri desteklemek için çiftlik turizmi faaliyetleri organize edin. (Ankara’daki birçok organik çiftlik ve üretim alanının yanı sıra, FAO’nun iyi uygulamalar kitapçığına da girmiş olan Güdül Tahtacıörencik Köyü bu konuda işbirliğine hazır olduğunu yıllardır beyan etmekte, ancak karşılığında yeterince destek ve işbirliği bulamamaktadır.