SİYASİ PARTİLERE ORTAK ÇAĞRILARIMIZ

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği olarak Ankara’nın tarım ve gıda sisteminin farklı paydaşlarını temsil eden 81 kişinin görüşlerini ifade eden kolektif çağrı metinleri oluşturulması için kolaylaştırıcılık yaptık. Üreticilere, tüketicilere, tarım ve gıda alanında çalışan topluluk ve kooperatiflere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyen ve araştırmacılara, bakanlıklara ve hükûmete, yerel yönetimlere ve siyasi partilere yönelik ortak çağrılar ortaya çıktı.

Şehrimizde doğa dostu, dayanıklı, adil ve demokratik bir gıda sisteminin oluşması için SİYASİ PARTİLERE yönelik ortak çağrılarımız şunlardır:

 1. Parti teşkilatlarınız bünyesinde agroekoloji, yerel gıda sistemleri, gıda egemenliği, döngüsel ekonomi, iklim krizi ve etkin çözümler gibi konuları araştıracak ve eğitimler düzenleyecek olan birimler oluşturun. Bu konularda dünyadaki gelişmeleri takip edin, ülkedeki taban örgütlenmelerinin ve sivil toplumun bilgi ve deneyimlerinden yararlanın. Bu önemli konuların parti tüzüklerinize, siyasi programlarınıza ve diğer politika belgelerinize girmesini sağlayın.
 2. Büyük ölçekli endüstriyel tarım gıda işletmelerinden çok, gıda güvencemizin teminatı olan aile çiftliklerini ve küçük ölçekli üreticileri destekleyen politikalar geliştirin.
 3. Doğaya ve topluma zarar veren, doğayı ve halkı gözetmek yerine sadece sermayenin çıkarlarına hizmet eden hiçbir siyasi çalışmanın ve projenin içinde yer almayın.
 4. Parti programlarınızda, seçim beyannamelerinizde ve halkla iletişim çalışmalarınızda, ulusal ve yerel düzeylerde gıda güvencesi, yerel gıda sistemleri, katılımcı güvence sistemleri, doğa dostu üretim gibi konularda ne tür düzenleme ve uygulamalar öngördüğünüze ilişkin açıklamalara yer verin. Bu politikaların oluşturulması sürecinde ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımını sağlayın.
 5. Üreticilerin, köylerin, şehirlerin, bölgelerin ve ülkenin tarımsal girdilerde dışa bağımlılığını azaltacak politika önerileri oluşturun ve bunları kamuoyu ile paylaşın.
 6. Değişen dünyada iklim krizi başta olmak üzere çoklu kriz etkenlerini iyi kavrayıp analiz edin. Bu konularda halkçı, düşük maliyetli ve etkin çözümler sunan agroekolojiyi, bir bilim, bir teknikler bütünü ve bir toplumsal hareket olarak tanıyın ve dünya genelinde yükselen gıda egemenliği hareketinin etkin bir parçası olun.
 7. Gıda güvencesi ve yerel gıda sistemleri konusunda partiler üstü bir mutabakat ve bütünlük sağlanması için çalışın.
 8. Gıda ile ilgili halk sağlığı çalışmalarının içinde yer alın ve bu çalışmalara destek olun.
 9. Parti kurullarınızı ve üyelerinizi ekolojik yaşam pratiklerini benimsemeye, gıda ihtiyaçlarını yerel ağlardan, aile çiftliklerinden ve küçük ölçekli üreticilerden temin etmeye teşvik edin.
 10. Tüketici hakları, sağlık hakları, çevre hakları, köylülerin ve kırsal alanlarda çalışanların hakları gibi insan haklarını politikalarınızın merkezine koyun. Bu hakların korunması ve geliştirilmesi için karar alıcılara baskı yapın.
 11. Endüstriyel gıda sisteminin zararları ve kırılganlıkları, doğa dostu tarımın ve yerel gıda sistemlerinin gerekliliğini ve halkın sağlıklı gıdaya erişim hakkını halkın ve politikanın gündeminde tutun ve yaygın medya araçlarında sıkça dile getirin.
 12. Geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağlayan ve toplumun gıda güvencesinin belkemiği olan küçük üreticileri ve köylüleri üretim ve yaşam alanlarında ziyaret edin, seslerinin duyulmasına destek olun ve görüşlerinin parti programlarınıza yansımasını sağlayın. Bu çabalarınızda bu konularda çalışmış olan STK’larla birlikte hareket edin.