HÜKÛMET VE BAKANLIKLARA ORTAK ÇAĞRILARIMIZ

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği olarak Ankara’nın tarım ve gıda sisteminin farklı paydaşlarını temsil eden 81 kişinin görüşlerini ifade eden kolektif çağrı metinleri oluşturulması için kolaylaştırıcılık yaptık. Üreticilere, tüketicilere, tarım ve gıda alanında çalışan topluluk ve kooperatiflere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyen ve araştırmacılara, bakanlıklara ve hükûmete, yerel yönetimlere ve siyasi partilere yönelik ortak çağrılar ortaya çıktı.

Şehrimizde doğa dostu, dayanıklı, adil ve demokratik bir gıda sisteminin oluşması için HÜKÛMETE VE İLGİLİ BAKANLIKLARA yönelik ortak çağrılarımız şunlardır:

 1. Büyük ölçekli endüstriyel tarım gıda işletmelerinden çok, gıda güvencemizin teminatı olan aile çiftliklerini ve küçük ölçekli üreticileri destekleyen politikalar ve yasal düzenlemeler geliştirin ve uygulayın.
 2. Küçük ölçekli ve doğa dostu üretim yapan çiftçiler için güçlü destek mekanizmaları oluşturun ve bu üreticileri mümkün olduğunca kamusal alımlarla destekleyin. Okullar, hastaneler, hapishaneler ve diğer devlet kurumlarındaki yemek ihtiyaçlarının yakın coğrafi çevrede sağlıklı üretim yapan çiftlikler ve üreticilerden karşılanması için çalışmalar yapın.
 3. Çiftçilerin ve kırsal kesimde yaşayanların çevresel ve sosyal imkânlarını geliştirerek üretimi sürdürmelerini ve izleyen kuşakların gıda üretime devamını teşvik edin.
 4. Teşkilatlar bünyesinde agroekoloji, yerel gıda sistemleri, gıda egemenliği, döngüsel ekonomi gibi konuları araştıracak ve eğitimler düzenleyecek olan yeni birimler oluşturun. Bu konularda dünyadaki gelişmeleri takip edin, ülkedeki taban örgütlenmeleri ve sivil toplumun bilgi ve deneyimlerinden yararlanın ve mevcut yerel çözümlerin ülke geneline yayılması için çaba gösterin.
 5. Doğa dostu ve agroekolojik üretim modellerini ve ekolojik ayak izinin düşük olduğu tedarik yöntemlerini teşvik edin. Üretimden tüketime kadar aracıların en aza indiği ve üreticilerin emeklerinin karşılığını aldığı yerel ve doğrudan satış mekanizmalarını destekleyin.
 6. Kalkınma planları, strateji belgeleri ve yol haritalarına dayanıklı yerel gıda sistemleri hedefini dahil edin.
 7. Sosyal yarar amaçlı kooperatiflerin faaliyetlerini kolaylaştıracak mevzuat düzenlemeleri yapın ve yalnızca kurulma teşvikleri değil, faaliyetlerini sürdürebilmeleri için mali muafiyetler ve mevzuat kolaylıkları sağlayın.
 8. İl ve İlçe müdürlükleri düzeyinde bir “yerel üretim ve gıda güvencesi seferberliği” başlatın. Üreticileri, tüketici örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve gıda sisteminin diğer paydaşlarını yönlendirip destekleyebilecek meslek elemanları (gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, uzmanlar vb.) içeren kadro düzenlemeleri yapın ve yeterli bütçe tahsisiyle bu kadroları işlevsel hale getirin.
 9. Ülke, bölge, il veya havza genelinde tarımsal üretim ile ilgili yapılan plan ve programlar için tartışma ve karar alma süreçlerine küçük ölçekli üreticilerin ve onları destekleyen sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımını sağlayın. Yaygın-endüstriyel gıda sisteminin taleplerini yerine getirmek uğruna üreticilerin özerkliğini, yerel pazarlara yönelik örgütlenme ve planlama yapma özgürlüklerini kısıtlayacak önlemler almaktan kaçının.
 10. Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki bağlantıları güçlendiren yerel dayanışma ortaklıklarının, topluluk destekli tarım girişimlerinin, katılımcı güvence sistemlerinin önünü açacak yasal düzenlemeler ve uygulamalar geliştirin.
 11. Ülkemizin yüksek tarımsal üretim kapasitesini göz önünde bulundurarak, dışa bağımlılıkları azaltacak, yerel ve ulusal düzeyde gıda güvencemizi tesis edecek çalışmaları sistematik olarak yürütün. Ülkemizde bolca ve kolaylıkla yetiştirilebilecek ürünlerin ithalatını kısıtlayan kamucu politikalar geliştirin ve uygulayın.
 12. Doğa dostu üretim yapan küçük ölçekli çiftçileri gerçek anlamda destekleyin ve bu üretim tarzının il ve ülke çapında yaygınlaşması için çalışın. Üretim teşviklerini, ÇATAK benzeri doğa dostu uygulama teşviklerini, organik tarım teşviklerini ve mevcut yerel ve doğrudan pazarlama muafiyetlerini geliştirecek çalışmaları stratejik ve sistematik şekilde gerçekleştirin.
 13. Atalık, yerel, yerele uygun tohumların çiftçinin elinde korunması, çoğaltılması ve katılımcı ıslah uygulamaları yönünde çalışmalar yapın.
 14. Tarımda kullanılan, sistemik kimyasallar içeren pestisit, herbisit ve diğer koruma ürünlerinin kullanımının adım adım kısıtlanmasını sağlayın ve bunların yerini bütünsel agreokolojik uygulamaların almasını teşvik edin.
 15. Gıda güvenliğine yönelik olarak, belirli bir plan çerçevesinde üreticilere eğitimler, yerinde incelemeler ve son ürün denetimleri için kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapın ve uygulayın.
 16. Küçük ölçekli ve doğa dostu üretim yöntemlerine uygun tarım teçhizatının ve insan ölçekli teknolojilerin geliştirilmesi ve üreticilerin bunlara erişebilmesi için gerekli çalışmaları yapın.
 17. Tarım ve gıda alanındaki küçük üreticilerin, sivil toplum örgütlerinin, ağ ve platformların, kooperatif ve gıda topluluklarının, akademisyen ve araştırmacıların da dahil olduğu çalışma grupları ve komisyonlar kurun. Bu yapıların politikalar ve kararlar için bilgi ve tavsiyeler üretmesine ve uygulamaların sürdürülebilirliğine katkı vermesine imkân sağlayın.
 18. Üreticiler için toprak analizleri, doğa dostu üretime yönelik bilgi desteği, teknik destek, teçhizat ve girdi destekleri sağlayan ve verilen desteklerin sonuçlarını izleyip ölçebilen bir sistem kurun.
 19. Toprak koruma kanununu işletin ve Türkiye’nin toprak envanterini organik madde oranları, karbon tutma kapasitelerini de dikkate alarak güncelleyin.
 20. Ankara dahil birçok ilin kırsal alanlarında, yerinden yönetişim ve kırsal gelişmenin önüne birçok engel koyan Büyükşehir Yasası’nda değişiklikler yaparak mahalle statüsüne geçirilmiş olan köyleri yeniden köy statüsüne kavuşturun. Bu alanlarda altyapı, eğitim ve sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde sağlanması, geleneksel mimarinin, kültür öğelerinin ve ekosistem özelliklerinin korunması ve geliştirilmesi için önlemler alın ve teşvikler geliştirin.
 21. Üretici pazarlarının kurulması ve denetlenmesine yönelik mevzuatı güncelleyin ve yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli önlemleri alın ve teşvikleri yapın.
 22. Eğitim sisteminin müfredatları ve ders işleme yöntemlerine doğa eğitimi ve çevre tabanlı eğitim ilkelerini yerleştirin. Okul bahçelerinin daha yeşil ve ekolojik hale gelmesi, öğrencilere toprak geliştirme ve tarımsal üretim deneyimleri sunulması için gerekli önlem ve teşvikleri hayata geçirin.